.
سه‌شنبه 12 مهر 1401   22:23:30
.
.

مدیریت دانش


مدیریت دانش

بخش اول

تعریف واژگان:

مدیریت دانش : فرآيند رهبری، شناسايي و كسب، توسعه، تسهیم، نگهداری، استفاده و ارزيابي دانش از طريق ايجاد پیوند مناسب بین منابع.مدیریت دانش  انساني و فناوری و ايجاد ساختار مناسب برای دستیابي به اهداف سازمان را مديريت دانش گويند.

دانش: آموخته ها و آموزه های حین كار كه اجرا و يا دانستن آن توسط ديگران برای ايشان و سازمان ايجاد ارزش افزوده مي نمايد. دانش  سازماني در قالب ايده، نوآوری، طرح ها و اقدام های اثربخش و يا تجارب سازماني قابل مستند سازی و انتشار است.

ایده: هر نوع نظر، فكر و راهكاری كه اجرای آن منجر به افزايش بهره‌وری، بهبود فضای‌كار، افزايش رضايت كاركنان و مراجعین، اجرای مطلوب برنامه های سازمان، صرفه جويي بهینه در منابع شود.

نوآوری: در واقع به پیاده ساختن ايده ناشي از خلاقیت كه به صورت يک محصول يا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری گفته مي شود.

ارزیابی دانش: به فرآيند سنجش میزان انطباق دانش با ويژگي های يک دانش قابل انتشار مانند شكل و ساختار مناسب ارائه، به روز بودن، كاربردی بودن، ايجاد ارزش افزوده و هم راستايي دانش با اهداف شرکت و تكمیل و بازخورد آن به وسیله افراد متخصص و خبره، ارزيابي دانش گويند.

متخصص خبره: به كساني اطلاق مي شود كه در زمینه ای خاص، از دانش عمیق برخوردارند و نیز، با تمرين و تجربه ای كه در مقاطع و شرايطي خاص آموخته اند، در عمل آزموده و آبديده شده اند.

استخراج دانش: به فرآيند شناسايي، كسب و نگهداری دانش ضمني موجود در ذهن متخصصان و يا دانش تولید شده از انجام فرآيندها گفته مي‌شود.


فراخوان دانشی:
شیوه ای است كه مديران با اعلام برخي ايده های مصوب يا اجرا شده، طرح های اجرا شده و يا تجربیات به دست آمده به صورت عمومي، خواهان اجرای آن توسط گروهها و واحدهای ذیربط در زمینه موضوع مورد بحث هستند
.
بخش دوم
اهداف
  • هدف کلی
         حفظ و ارتقای دارایی های شرکت
 
  • اهداف اختصاصی
  1. ايجاد هم افزايي سازماني و خلق نظريه های جدید از طریق تجربه هایی که در زمان های مختلف و بوسیله افراد گوناگون کسب شده است؛
  2. ايجاد و تقويت احساس تعلق و مسئولیت پذيری نسبت به اهداف شرکت در کارکنان؛
  3. ايجاد زمینه و بستر مناسب مادی و معنوی جهت شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجارب كاركنان؛
  4. فراهم شدن زمینه بازنگری رويدادهای گذشته و ايجاد امكان ارزيابي علمي نقاط ضعف و قوت شرکت و مديران آن به منظور رفع اشتباهات احتمالی و جلوگیری از تکرار آزمون های مخرب پیشین؛
  5. تصمیم گیری سريع و منطقي در مواجه با برخي مسائل موجود در سازمان به كمک دانش به دست آمده توسط پرسنل.
  6. استقرار نظام تبديل دانش آشكار و ضمني به يكديگر و ايجاد آن در كلیه واحد های شرکت به منظور اعتبار بخشیدن به دانش و اطلاعات موجود در سازمان؛
  7. شناسايي كاركنان دارای مسئولیت پذيری و هوش سازماني بیشتر؛بخش سوم
چرخه دانش
در ابتدا بر تولید مهارت های جدید، محصولات جدید، ایده های بهتر و فرآیند‌های موثر تاکید می شود. سپس دانش جدید کسب شده باید ارزیابی شود تا از صحت، ارزشمند بودن و مطابقت آن با معیارهای تعیین شده بر اساس برنامه استراتژیک، جهت تحقق اهداف شرکت اطمینان حاصل شود.

بخش چهارم

شرح وظایف

پیاده سازی مديريت دانش در شش حوزه رهبری، جذب، كنترل و اندازه گیری، انتقال، انتشار و تكامل دانش سازماني به شرح ذيل امکان پذیر است:
 
رهبری دانش:
تهیه و تصويب آيین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با مديريت دانش و اطلاع رساني مناسب مصوبات به كاركنان
برنامه ريزی جهت توسعه و ارتقا سطح كیفي مديريت دانش
شناسایی و كسب دانش:
شناسايي مستمر افراد صاحب دانش، ايده، طرح، تجربه و مهارت، برگزاری جلسات استخراج و ثبت دانش؛
ايجاد بستر و سازوكارهای تشويقي جهت اجرای فرآيندهای مديريت دانش       
توسعه دانش:
بسط و اجرای ايده ها، طرح ها و تجارب انتشار يافته در سطح شرکت
تسهیم دانش:
انتشار دانش و جاری سازی دانش كسب شده و يا انتشار يافته در فرآيندها و فعالیت های شرکت
اجرای ايده‌های تايید شده و استقرار نوآوری در شرکت و نظارت بر حسن اجرای ايده های تايید شده و تجارب انتشار يافته
استفاده از دانش:
استقرار چرخه "ايده، طرح، تجربه" و استخراج ايده‌های حاصل از تجارب و مهارت‌های سازماني انتشار يافته و پیگیری اجرای آنها
ارزیابی دانش:
نظارت بر حسن اجرای طرح ها و برنامه های مديريت دانش؛
بازنگری فرآيندهای مديريت دانش به كمک پیشنهادها و انتقادهای ارائه شده توسط کارکنان

مشارکت واحد‌های زیر مجموعه شرکت، در اجرای هر چه بهتر اهداف شرکت، بزرگترین افتخار و موجب ارتقای بیشتر خدمات خواهد بود. در شرایط کنونی برنامه ریزی، هدف گذاری و اجرای برنامه‌ها توسط یک فرد یا گروه به تنهایی امکان پذیر نبوده و استفاده از مدیریت مشارکتی و بهره گیری از افکار، ایده ها، خرد و تجربیات با ارزش دیگر همکاران موهبت بزرگی است که می تواند دورنمای روشن دستیابی به اهداف را در سریع ترین زمان و بهترین شکل آن امکان پذیر نموده و مشکلات موجود در شرکت را به راحتی برطرف نماید.
در همین راستا مدیریت دانش به دنبال توسعه دانش در سطوح مختلف شرکت است تا با جذب، پیاده سازی و بازیابی دانش سازمانی به‌عنوان دارایی‌های با ارزش، شرکتی متحول و پیشرو در عین حال خلاق، زنده و پویا ایجاد نماییم.


برای مشاهده مطالب بیشتر در مورد مدیریت دانش کلیک کنید.

 

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.