.
جمعه 17 آذر 1402   15:05:42
.
.

مدیریت دانش

معرفی مدیریت دانش
فرایندی نظام مند و مستمر است که از طریق آن، دانش در دستگاه اجرایی شناسایی، خلق، توسعه، نگهداری، تسهیم و به‌کار گرفته شده و منجر به یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، توسعه تیمی و سازمانی و ارتقای بهره وری می‌شود.

 
دانش: مجموعه‌ای از آموخته‌ها و تجارب کسب شده عینی و ضمنی مرتبط با کار از قبیل ایده‌ها و خلاقیت‌ها، مهارت‌ها، مستندات دانشی، روش‌های حل مسأله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است. به بیانی ساده دانش،اطلاعات سازمان یافته، تحلیل، یا تلخیص شده برای افزایش درک، آگاهی، یا تشخیص میباشد.


شرح وظایف
     نحوه انتصاب مدیر دانش با حکم مدیر عامل منصوب میشود.
     
           وظایف
         برنامه ریزی و هدایت
 • تدوین راهبردهای مدیریت دانش مطابق با راهبردهای کلان شرکت به کمک شورای راهبری مدیریت دانش
 • هدایت راهبردهای مدیریت دانش
 • برنامه ریزی برای فرهنگ سازی و آموزش جهت ارتقا سطح آگاهی دانشکاران سامانه مدیریت دانش
     کنترل و نظارت
 • پیگیری سنجش عملکرد زیر فرایندهای مدیریت دانش از اعضای تیم مدیریت دانش شرکت و گزارش دهی به شورای راهبری مدیریت دانش شرکت
 • مالکیت فرآیند مدیریت دانش و پایش بلوغ فرآیند
 • نظارت بر طراحی و اجرای زیر ساخت های مدیریت دانش مناسب مانند پایگاه های دانش، شبکه های رایانه ای، مراکز اطلاع رسانی، کتابخانه ها و ساختارهای سازمانی دانش محور شرکت
حمایت و سازماندهی
 • تقویت فرآیندهای ایجاد و استفاده از دانش از طریق تغذیه شبکه های اطلاعاتی ذیربط برایتسهیل امور مربوط به شرکت
 • هدایت و برگزاری منظم جلسات تیم مدیریت دانش شرکت
 • تشکیل جلسات شورای راهبری و تیم مدیریت دانش و پیگیری مصوبات
 • رهبری و جهت دهی
 • هدایت کارکنان حرفه ای شرکت به سمت تسهیم دانش و تقویت روحیه کار گروهی
 • تبلیغ و حمایت از ایجاد محیط دانش محوری
ارتباطات و هماهنگی
 • تنظیم ارتباطات با عرضه کنندگان اطلاعات و دانش و دستیابی به توافق های همکاری با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه
 • هدایت نمایندگان دانش واحدها، اعضای تیم مدیریت دانش و نظارت بر عملکرد آن ها