.
جمعه 24 فروردین 1403   19:17:05
.
.

مدیریت راهبردی و قراردادها

مدیریت راهبردی و قراردادها
استراتژی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در جهت دستیابی به یک هدف کلی است. متناسب با این فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده نیز، برای میزان بهره‌برداری از منابع، شیوه‌ی ارتباطات سازمانی با بازار، رقبا و سایر عوامل محیطی برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. بنابراین یک استراتژی باید بتواند به سه پرسش پاسخ دهد.
اهداف موردنظر سازمان/ شرکت چیست؟
تمرکز سازمان بر کدام صنعت، بازار و چه محصولاتی است؟

برای کسب یک مزیت رقابتی و یا در هنگام روبرویی با عوامل تهدیدکننده، بهره‌برداری از منابع چگونه خواهد بود و باید چه فعالیت‌هایی صورت بگیرد؟
به منظور پاسخگویی به این سوالات و دستیابی به اهداف کلان شرکت، واحد مدیریت راهبردی و قراردادها در شرکت کاربرد پرتوها مستقر شده است که در زیر برخی از رئوس كلي شرح وظايف جاري و ادواري این واحد ذکر شده است. 
 • اجرا و نظارت بر تهیه‌ و تنظیم‌ چشم انداز، اهداف، ماموریتها، راهبردها در چارچوب‌ جهتگیری و رویکرد برنامه محور در شرکت با مشارکت‌ و همکاری‌ دیگر واحدها و برنامه‌ریزی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌های‌ لازم‌ و تهیه و تدوین برنامه راهبردی شرکت؛
 • اجرا و نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه‌ کلان شرکت در افق‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، برای تحقق اهداف و سیاستهای شرکت با همکاری دیگر واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن؛
 • اجرا و نظارت بر شناسایی و تعیین شاخص‌های آماری و عملکردی موردنیاز براساس نیازهای درون و برون سازمانی شرکت ؛
 • اجرا و نظارت بر مشخص نمودن موانع موجود در دستيابي به اهداف تعيين شده، ارائه و توصيه راه‌حل‌ها و راهكارهاي مناسب؛
 • اجرا و نظارت بر تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي تعالي و توسعه سازماني اعم از رتبه بندي، سنجش عملكرد، مهندسي ساختار، ارزيابي و ارتقاء واحدها، و بهبود روش‌ها؛
 • اجرا و نظارت بر کنترل در حین اجرای پروژهها به منظور حصول اطمینان از اتمام پروژه‌ها مطابق زمان و منابع پیش‌بینی شده؛
 •  بررسی و رفع گلوگاه ها و موانع موجود در تحقق اجرای پروژه‌ها مطابق برنامه‌ریزی مصوب؛
 • اجرا و نظارت بر مستند سازی چرخه حیات پروژه‌ها از ارائه پیشنهاد اولیه تا اخذ تأیید گزارش نهایی؛
 • اجرا و نظارت بر مستندسازی دانش فنی حاصل از اجرای پروژه‌های پژوهشی و ایجاد بانک اطلاعاتی؛
 • اجرا و نظارت بر تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعات قراردادهای کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ها به تفکیک قراردادهای E ,P,PC ,EPC و...؛
 • حصول اطمینان و نظارت بر همکاری بر نحوه کنترل صورت وضعیت‌های پیمانکاران پروژه‌ها و تطبیق مستندات با قراردادها و هماهنگی با پیمانکار جهت رفع مغایرت‌های احتمالی؛(برنامه ریزی و کنترل عملیات اجرایی و پروژه های شرکت)
 • اجرا و نظارت بر برگزاري و انجام صحیح امور حقوقی و قانونی مناقصات و ترك مناقصات بر اساس ضوابط و مقررات؛
 • اجرا و نظارت بر برگزاري مزايده‌هاي داخلي و خارجي بر اساس ضوابط و مقررات؛
 • اجرا و نظارت بر انجام مذاکرات قراردادی با طرفین قرارداد به منظور دستیابی به توافقات لازم با ایشان؛
 • اجرا و نظارت تهيه و تنظيم صورت مجالس، الحاقيه‌ها، توافقنامه‌ها در جريان اجراي قراردادها؛
 •  اجرا و نظارت بر  میزان انطباق بودجه عملیاتی شرکت با برنامه های ابلاغ شده؛
 • اجرا و نظارت بر تهیه و تدوین بودجه اصلاحی شرکت؛
 • اجرا و نظارت بر تدوین بودجه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت؛
 • اجرا و نظارت بر همکاری با سازمانها و مراکز و موسسات  در امور بودجه ریزی؛
 • اجرا و نظارت بر جمع آوری آخرین قوانین و مقررات مرتبط با مباحث بودجه؛
 • اجرا و نظارت بر پیشنهادات اصلاح ساز و کارهای بودجه ریزی؛
 • تهیه دستورالعمل¬ها و روش¬هاي اجرايي درون واحدي؛
 • انجام ساير امور محوله بر اساس درخواست مدير عامل؛
 • تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) درون واحدي و تصویب آن در مراجع ذیصلاح، پایش و تحلیل مستمر آنها؛

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.

login